Традиционните награди „Питагор“ на Министерството на образованието и науката за
съществен принос в развитието на науката бяха връчени на български учени, научни
колективи и организации в Националния археологически музей. Наградите „Питагор“се
присъждат за десети път. Целта им е да се стимулират учените към значими научни
постижения и успешна реализация на резултатите от фундаменталните и приложни
научни изследвания в нашата икономика.
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави номинираните и
отличени учени. „Мотивираме повече млади учени и постдокторанти за научна работа.
В рамките на Председателството обсъждаме активно бъдещето на науката в
глобализиращия се и по-динамичен свят, в който живеем. Очакваме науката да даде
отговор и решения на предизвикателствата, пред които сме изправени“, заяви
министърът. Той посочи, че страната ни се стреми да увеличава непрекъснато
инвестициите в системата на научните изследвания, за да бъде съхранен и развит
научният потенциал, както и да бъде обвързана българската наука с важните
обществени задачи.
Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката бе връчена от
министър Красимир Вълчев на проф. д-р Екатерина Титянова от СУ „Св. Кл.
Охридски“- Медицински факултет, и на чл.-кор. проф. Илия Рашков от Института по
полимери към БАН. Те получиха статуетка „Питагор“, грамота и парични суми от по
6000 лв.
Проф. Титянова е ръководител на клиника „Функционална диагностика на нервната
система“ при Военномедицинската академия и ръководител на катедра „Неврология,
психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено
здраве“ при Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е утвърден
международен експерт за Централна и Източна Европа в лечението на мозъчни
инсулти.

Проф. Рашков работи в областта на полимерите и полимерните материали, има 8
патента, 44 авторски свидетелства и е бил ръководител и водещ учен в над 50 научни
или научно-приложни проекта.
Голямата награда за млад учен – статуетка „Питагор“ и 12000 лева, получи д-р Даниела
Донева от ИЯИЯЕ – БАН. Тя е магистър по астрофизика и звездна астрономия и доктор
по физика към Физическия факултет на СУ. Носител е и на Хумболтова стипендия за
периода 2012 г.-2015 г.
Отличието за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки, плакет и
по 4000 лв. получиха проф. Радостина Стоянова от Института по обща и неорганична
химия – БАН, и проф. Славка Чолакова от СУ „Св. Кл. Охридски“ .
Проф. Стоянова е ръководител на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни
материали”. Научните й разработки са свързани с изследвания и търсене на нови
икономически изгодни, безвредни и екологично съвместими презаредими батерии.
Проф. Чолакова е ръководител на катедра Инженерна химия и фармацевтично
инженерство към Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски”.
През периода 2015-2017, проф. Чолакова е публикувала 24 научни статии в списания с
висок фактор на влияние.
„Питагор“ за утвърден учен в областта на здравето и медицинските науки, плакет и
8000 лв. получи проф. Здравко Каменов от Медицински университет – София. Проф.
Каменов е ръководител Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет, МУ –
София. Той работи в областта на захарния диабет и свързаните с него ендокринни
проблеми и диабетни състояния.
Наградата за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки – плакет
и 4000 лв., получи проф. Тодор Танев от СУ „Св. Кл. Охридски“. Научните му интереси
са в сферата на стратегическото управление на обществените процеси. Автор е на 7
монографии и множество научни студии, статии и доклади.
Със същата награда за принос в същата област бе награден проф. Иван Младенов от
Института за литература при БАН. Той е един от световно признатите специалисти по
семиотика и по наследството на Чарлс Пърс.
Проф. Георги Вайсилов от Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“,
бе удостоен с награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти.

Освен плакета, той получи и парична награда от 8000 лв. Научните интереси на проф.
Вайсилов са основно в областта на квантово-химичното моделиране на каталитични
системи. През периода 2015 – 2017 г. проф. Вайсилов е автор на 18 научни публикации
с общ импакт фактор 133, една от които е в престижното списание Nature Materials.
Проф. Вайсилов е водещ автор в 6 от тези 18 научни статии.
Наградата за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните
резултати, плакет и 8000 лв. бе връчена на проф. Павлинка Долашка от Института по
органична химия с център по фитохимия към БАН. Проф. Долашка и нейният колектив
са доказали антивирусните свойства на нови гликопротеини, изолирани от морски и
градински охлюви, срещу репликацията на Херпес симплекс вирус, тип 1, Епщайн-Бар
вирус, Полиовирус тип 1, Коксаки вирус В1 и Респираторен синцитиален вирус.
„ВиЕмУеър България“ с управител Диана Стефанова спечели награда „Питагор“ за
фирма с най-много инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, плакет и
4000 лв. „ВиЕмУеър България" ЕООД е софтуерна компания, която разработва и
търгува със софтуерни продукти и услуги за визуализация.
"ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД с управител Светлана Спасова също получи наградата
за фирма с най-много инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, плакет
и 4000 лв. Дружеството извършва организиране и провеждане на научно-
изследователска и развойна дейност в областта на естествените и медицински услуги.
Носителят на наградата „Питагор“ за значим принос на български учен, работещ в
чужбина., който получи плакет и 8000 лв., е проф. Красимир Панайотов от Института
по физика на твърдото тяло при БАН. Той е професор в Свободния Белгийски
университет в Брюксел и член на Института по физика на твърдото тяло към БАН.
На церемонията бе връчена и наградата „Елзевиер“ за отлични постижения в
глобалните научни изследвания за 2018 г., която се базира на научноизследователско
проучване от приблизително над 100000 „изследователски теми“, в които научните
изследвания в България имат значително и нарастващо глобално въздействие.
Отличието получи проф. Валя Банкова от БАН и Институтът по органична химия с
Център по фитохимия към БАН.
Наградата на Кларивейт Аналитикс за 2018 г. получи проф. Петя Осенова от факултет
„Славянски филологии“ на СУ „Св. Климент Охридски“ за отлични постижения и
влиятелност в областта на социалните науки. Цели 15 % от нейните публикации са в
сред първите 10 най-цитирани в техните категории.

Тази година висшите училища и научни организации номинираха 44 свои изявени
учени и колективи. Средствата за парични награди „Питагор“ в размер на 80000 лв. са
от програмата за оценка и развитие на научния потенциал за изграждане на устойчива
връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на
знанието на Министерството на образованието и наука за 2018 г.

http://novinite.bg/articles/159958/Razdadoha-tradicionnite-nagradi-Pitagor