Със 108 гласа „За“, 62 „против“ и 10 „въздържал се“ бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) мина на първо четене в пленарна зала.

Предвидените приходи и трансфери в бюджета на НЗОК са в размер на 4 299 603 000 лв., а разчетените средства са при допускане на здравноосигурителна вноска в размер на 8%.

Предвидените разходи и трансфери са в размер на 4 350 003 000 лв., от които 4 116 396 200 лв. са за здравноосигурителни плащания. С планираните средства е предвидено закупуването на медицинска помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, гарантиранa от бюджета на НЗОК.

От догодина се увеличават и средствата за здравноосигурителни плащания за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност, болнична медицинска помощ, дентална помощ и за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, е в размер на 127 105 300 лв.

Със законопроекта за бюджета на НЗОК се предлагат изменения и допълнения в редица други закони. С тях се предвижда преминаване към НЗОК на администрирането на дейностите, осъществявани към настоящия момент от Център „Фонд за лечение на деца“ и Комисията за лечение в чужбина. Създава се Агенция за медицински надзор като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, която ще осъществява регулиране и контрол на медицинските дейности.

Отпада съществуващата процедура за акредитация на лечебните заведения за извършваната от тях медицинска дейност.

Регламентира се създаването и поддържането на Национална здравно-информационна система от Министерството на здравеопазването и на информационна база данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК. Въвежда се и изискване към лечебните заведения да оповестяват всички цени на медицинските дейности, по които работят и издаване на финансови документи на пациентите за проведеното лечение.

https://www.novinite.bg/articles/166958/Prieha-byudjeta-na-NZOK-na-parvo-chetene