Илийчо Лачовски, кмет на Община Кнежа
Г-н Лачовски, община Кнежа е позната с плодородните си земи и зърнопроизводството. Какво още не знаем за нея?

Дълго време селище Кнежа е било най-голямото село в България и както тогава, така и сега основен поминък на населението е земеделието. Селското стопанство е основно препитание на хората в района, което го поставя на челни позиции при задоволяване на техните потребности. Случвало се е по добиви на някои култури да надминаваме житницата на България – Добруджа.
Към това мога да добавя, че нашият град е известен със своите климатични особености. Характерни са крайните стойности на измерените температури, както през зимата, така и през лятото с амплитуда от 60-70 градуса.

Бихте ли споделили, какви ще бъдат основните проекти, по които ще работите през настоящата година, така, че да се подобри стандарта на живот на населението?

Грижа за децата
Основен приоритет в програмата за управление на Община Кнежа е грижата за децата и подрастващите. Работата ни от началото на мандата до момента бе водена от желанието ни за подобряване на общинската образователна инфраструктура, създаване на различни културно-развлекателни мероприятия за деца, изграждане на спортни и детски площадки, увеличаване и обогатяване на социалните придобивки за деца и родители.
От началото на тази година отпаднаха таксите във всички детски заведения – детски градини и детската ясла, както и таксата за Млечна кухня. Така облекчихме семействата при отглеждането и възпитанието на най-малките и за пореден път доказахме своя дългосрочен ангажимент към децата на Кнежа.

ДГ „Огнян Михайлов“ , гр. Кнежа

През 2017 г. изпълнихме проект за подобряване на енергийната ефективност на ДГ „Огнян Михайлов“ , гр. Кнежа. През месец март стартирахме изпълнението на друг голям проект – „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ ”Стефан Цанов”- град Кнежа”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г. По проекта е предвидено да се изпълнят мерки за енергийна ефективност на училищната сграда, основен ремонт на санитарните помещения, цялостно хидроизолиране на основите на сградата, вътрешен ремонт на помещенията и боядисване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните кабинети. Ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания и ще се извърши вертикална планировка.
Намеренията ни са да изградим съвременна учебно материална база във всички училища и детски градини. През 2018 г. очакваме одобрение по Програмата за развитие на селските райони на два подобни общински проекта.

Обновяване на уличната настилка
Основен приоритет сме поставили уличната настилка в Общината. Постепенно започнахме рехабилитация и асфалтиране на улиците, които бяха в най-окаяно състояние. За съжаление средствата за асфалтиране на общинската пътна инфраструктура са изключително недостатъчни. Ежегодно залагаме средства и за аварийно-възстановителни ремонти.
Един от основните приоритети на общинското ръководство е възстановяване на пътната настилка след извършените ремонти на ВиК мрежата вследствие изпълнението на водния цикъл. В тази насока през 2018 г. ще изпълним проект по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Държавен фонд земеделие в размер на 1 433 987,20 лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Средствата ще се използват за рехабилитация само на част от уличната мрежа на гр. Кнежа след извършени ремонти на канализационната система.
Рехабилитация на водопроводната мрежа
Друг важен приоритет е реализацията на проекти за рехабилитация, разширение и допълнение на водоснабдителната и канализационната мрежа в общината. Предстои да изпълним два проекта в тази насока – „Канализация по ул. „Назъм Хикмет“ – гр. Кнежа“, който е одобрен от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ и проект „Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул.Батак, ул. Шипка, ул. Перущица и ул. Драва“, който към настоящият момент е в процес на оценка.
Усилията ни в тази посока са насочени към осигуряване на средства за изпълнение и на други наши инвестиционни проекти.

Борба с безработицата
Сериозно предизвикателство е намаляване на безработицата в региона. Община Кнежа реализира в партньорство с Агенцията по заетостта множество проекти, насочени е към обучение и осигуряване на продължителна заетост на трайно безработни.
През миналия месец получихме одобрение на УО на ОПРЧР за подадено проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество”. Проектът „Създаване на социално предприятие „Шивашки цех“ – гр. Кнежа” ще подсигури квалификация и заетост на 20 безработни лица.

Обогатяване на културния живот в Общината
Ежегодно Община Кнежа организира поредица от културни мероприятия, които обогатяват културния живот.
Като особен успех може да се отчете организацията и провеждането на тридневния Рок фест Кнежа 2017, който имаме намерение да превърнем в традиция. Организацията за тази година вече започна. Освен известни български рок групи, в тазгодишното издание ще се включат и международни банди. Използвам случая да поканя всички читатели на списанието и почитатели на рока на 22-ри, 23-ти и 24-ти юни на хубава и стойностна музика.
Не на последно място е и желанието ни да създадем привлекателна жизнена среда на централната градска част. Изготвихме инвестиционен проект за реконструкция на централен площад и пешеходната улица. Очакванията на хората за осигуряване на по–добро качество на живот включват жизнено необходими инвестиции, като асфалтиране на пътища и изграждане на улично осветление, реконструкция на ВиК системите и осигуряване на вода, ремонтиране на детски градини и училища за децата им, намаляване на безработицата и предоставяне на качествени социални услуги. За нас е истинско предизвикателство да изпълним ангажиментите и обещанията си пред жителите на община Кнежа.

Каква е политиката Ви по отношение на привличането на бъдещи инвеститори, с какво общината е атрактивна за тях?

Благоприятното географско положение на Община Кнежа, наличието на пътища от ІІ, ІІІ, ІV клас определят развитието на общинската икономика. Приоритетни отрасли в нея са селското стопанство, търговия и промишленост. Общината има дългогодишни традиции в земеделието и селскостопанската дейност. Съществуват редица земеделски производители и предприемачи, занимаващи се с производство и преработване на зърнени култури и селскостопанска продукция. Непрекъснато земеделската техника и материална база се модернизират и се внедряват нови производствени технологии. Наличието на голям поземлен фонд в Общината благоприятства за развитието на земеделието и преработвателната промишленост.
В землището на гр. Кнежа в местността Мирчовец е открито находище на природен газ, което се експлоатира от 1985 г. Към момента в града има изградена 48 км газоразпределителна мрежа и 134 сградни газопроводни отклонения, което създава благоприятни условия за развитие на различни видове стопански дейности.

Кой е най-големият Ви успех като кмет?

За две години управление успяхме да се утвърдим като надежден партньор на местния бизнес и посредник при разрешаване проблемите на гражданите. През това време успяхме да свършим неща, които бяха забравени с години, работихме и продължаваме да работим усилено в полза и помощ на гражданите на Община Кнежа. Стремим се да създаваме нови работни места, социални услуги, да благоустрояваме части от града и да подобряваме условията на живот.
Всичко това мога да отчета като успех, който се дължи на добри идеи, желание за промяна, усърден и упорит труд и на добре подготвен и мотивиран екип.

Интервю: Маринка Захариева
www.kneja.acstre.com