/КРОСС/ Върховна административна прокуратура оспорва пред Административен съд София – град решението на Комисията за енергийно и водно регулиране-КЕВР от 31 март, с което считано от 1 април цената на природния газ се повишава с 29,6%.
С оспорваното решение на КЕВР са утвърдени цените, по които обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ до крайните снабдители на природен газ и всички клиенти, присъединени към газопреносната мрежа и към мрежа ниско налягане, както и на „Овергаз Мрежи“ АД, в качеството му на краен снабдител на природен газ и цени за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи.
При проверката на ВАП са разкрити противоречия с материалноправни разпоредби, изискващи спазване на принципа за най-ниски разходи при образуване на цената на природния газ на вход на газопреносните мрежи.
Според ВАП са нарушени и основни принципи на ЗЕ – на прозрачността за определяне на цените, за възстановяване на икономически обоснованите разходи на дейността на енергийните предприятия, защото решението не съдържа всички конкретни цифрови величини и начина, чрез които са определени ценовите компоненти и не е ясен начинът на образуването им

Инфо: Агенция "КРОСС"

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

*