Индекс за разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2016 година
/КРОСС/По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2016 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година. Увеличението в индустрията е с 8.1%, в услугите – с 9.4%, и в строителството – с 2.2%.
По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения“ – с 25.5%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 14.3%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.7%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 1.7%, „Строителство“ – с 2.2%, и „Образование“ – с 3.0%.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8.2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – със 7.0%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 2

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

*