Медицинският колеж е основно звено в структурата на Тракийски университет. В колежа са създадени оптимални условия за качествено обучение на студентите по три акредитирани специалности – „Рехабилитатор”,   „Медицински лаборант” и  ,,Гериатрични грижи“.
www.uni-sz.bg

Проф. д-р Христина Милчева, Директор на Медицинския колеж

Обучението на студентите се осъществява от преподаватели на колежа и Медицински факултет. Теоретичното обучение се провежда в учебни зали и аудитории, оборудвани със съвременна  техника – стационарни мултимедии. Практическото обучение се провежда в специализирани кабинети и учебни лаборатории. За специалност „Рехабилитатор” е осигурена модерна апаратура, за учебно-практическите занятия по „Кинезитерапия”; „Физикална терапия” и „Лечебен масаж”. За специалност „Медицински лаборант” са оборудвани две учебни лаборатории – клинична и микробиологична, за упражненията по „Клинична лаборатория” и „Микробиология”. За специалност ,,Гериатрични грижи“ са оборудвани кабинети по здравни и домашни грижи. Учебната практика на студентите се провежда в клинични бази, с които колежът има сключени договори.

Промоция на Випуск 2016 г. на Медицински колеж

Библиотеката задоволява потребностите от учебници и специализирана литература, предоставя компютри и неограничен достъп до Интернет на студентите. В близост до колежа се намират студентски стол и студентски общежития. На ниво Университет има условия за разитие на художествено-творческа и спортна дейност на студентите.

Виртуална разходка в Медицински колеж.
https://live.tourdash.com/embed/198b0b5e98fb46a4a00e97a76ef54867?pano=lWnyUx5GIxkAAAQZVP7ezg

РЕХАБИЛИТАТОР

 

            Специалността „Рехабилитатор” за образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 09.06.2011г. и капацитет на специалността от 120 студенти.

          Завършилите специалността в  Медицински колеж получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „Рехабилитатор”.

          Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.

          Семестриалната такса за български студенти е 350 лв.

         Приемът на студенти по специалност „Рехабилитатор” се извършва чрез полагане на конкурсен изпит – писмен тест или писмен изпит по биология; с оценката от положени държавни зрелостни изпити по биология  от дипломата за средно образование.

         След дипломирането си рехабилитаторът работи в екип с лекар- клиницист, лекар-  физиотерапевт и с други медицински специалисти, като изпълнява определен обем от дейности. Може да се реализира в болничната и до болничната помощ – кабинетите по кинезитерапия, масаж и физиотерапия, в специализираните клиники и отделения, диагностичните и здравни центрове, санаториумите, курортните поликлиники и СПА-центровете, в детските заведения, домове и училища, спортните центрове и др.

МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

      Специалността „Медицински лаборант” за  образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 09.06.2011г. и капацитет на специалността от 90 студенти.

          Завършилите специалността в  Медицински колеж получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „Медицински лаборант”.

        Обучението е редовна форма с продължителност 3 години. 

        Семестриалната такса за български студенти е 350 лв.

        Приемът на студенти по специалност „Медицински лаборант” се извършва чрез    полагане на конкурсен изпит – писмен тест или писмен изпит по биология; с оценката от положени държавни зрелостни изпити по биология  от дипломата за средно образование.

          След дипломирането си медицинският лаборант може да се реализира във всички видове лечебно-диагностични или научно-изследователски лаборатории – клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични, имунологична и други специализирани частни или държавни лаборатории..

ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ

           Специалността „Гериатрични грижи” за образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 03.06.2016 г. и капацитет на специалността от  60 студенти.

           Завършилите специалността в  Медицински колеж получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „Гериатричен специалист”.

         Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.

         Семестриалната такса за български студенти е 300 лв.

           Приемът на студенти по специалност „Гериатрични грижи” се извършва на база оценката от положени държавни зрелостни изпити по биология или български език и литература от дипломата за средно образование; писмен тест или писмен изпит по биология, или изпит по обща езикова култура.

           След дипломирането си гериатричният специалист може да се реализира в дневни центрове  и домове за възрастни и стари хора, домашни социални патронажи, гериатрични звена в болничната  и извън болничната помощ,  институции, работещи с възрастни хора с тежки заболявания, увреждания и дементни прояви , институции, предоставящи грижи за възрастни и стари хора в домашна среда, рехабилитационни центрове, хосписи, центрове за медико-социални грижи и други гериатрично ориентирани звена.

Научната дейност за преподаватели и студенти в Медицинския колеж е много добре представена. През последните години Колежът е организатор на четири научни конференции с международно участие. Тази година се навършват 70 години от създаването на Медицинския колеж, което събитие ще бъде отбелязано с научна конференция през май и тържествено събрание през ноември 2017 г. (Поканата и заявката за участие в конференцията са публикувани на сайта).

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ

Медицински колеж
ул. Армейска, 9
Директор Проф. д-р Христина Милчева, дп
тел.042 600 755
E mail: milcheva@uni-sz.bg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

*